Home » Informatie » Bestuur » Reglement Bekercompetitie

Regelement Bekercompetitie


Shah Mata bekerreglement

 

Artikel 1 Algemeen

Dit reglement geldt voor de in elk verenigingsjaar van Shah Mata te organiseren bekerwedstrijden.
 
Artikel 2 Leiding

1. De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij de interne competitieleider van Shah Mata. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich terzake mochten voordoen.
2. Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een (enkele) door het bestuur van Shah Mata aan te wijzen plaatsvervanger(s).
 
Artikel 3 Deelneming spelers

Elke bij Shah Mata aangesloten lid mag mee doen.
 
Artikel 4 Kampioenschap

De winnaar van de A-groep en B-groep van de bekercompetitie krijgt de titel "Bekerkampioen van Shah Mata", zowel A als B, onder toevoeging van het verenigingsjaar. Tevens ontvangt de kampioen voor de duur van één jaar een door de Shah Mata ter beschikking te stellen wisselbeker. De speler, die driemaal achtereen of vijfmaal in totaal de beker heeft gewonnen wordt definitief eigenaar van de wisselbeker.
 
Artikel 5 Competitiesysteem

1. De competitie wordt gespeeld volgens het afvalsysteem in twee op sterkte ingedeelde groepen (de winnende speler gaat over naar de volgende ronde, de verliezende speler valt af).
2. Er wordt uitgegaan van een aantal spelers dat gelijk is aan een macht van twee.
3. Voor de eerste ronde zullen zoveel spelers vrijgeloot worden als nodig is om aan het vereiste aantal spelers te komen. De kampioen van het voorafgaande seizoen is geplaatst voor de tweede ronde als vrijloting voor de eerste ronde nodig is.
4. De indeling voor de eerste ronde wordt vastgesteld door loting.  Er worden door het bestuur vaste data vastgesteld wanneer een ronde gespeeld wordt. 5. De uitslag wordt doorgegeven aan de interne wedstrijdleider.
 
Artikel 6 Wedstrijdreglement

1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (F.I.D.E.) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niets anders is bepaald.
2. De beslissingen, welke de F.I.D.E. met betrekking tot de toepassing of de uitleg daarvan neemt, zijn bij de competitiewedstrijden pas van kracht vanaf de aanvang van het seizoen nadat zij vanwege de KNSB door publicatie in een officieel orgaan algemeen bekend zijn gemaakt.
3. De wedstrijd bestaat uit 2 partijen van 30 minuten per persoon/per partij. Beide spelers spelen 1 x met wit en 1 x met zwart. Bij gelijke stand volgt een barrage van 2 snelschaakpartijen met 5 minuten per persoon / per partij. Indien nog geen resultaat is behaald wordt er 1 snelschaakpartij gespeeld. Bij deze partij wordt er geloot wie er met wit of zwart speelt. Bij deze laatste barrage krijgt wit vijf minuten bedenktijd en zwart vier minuten bedenktijd. Zwart wint de barrage bij remise.   
4. Het is een speler toegestaan een mobiele telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel bij zich te hebben. Deze dient echter tijdens de partij uit te staan. Indien een mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel tijdens de partij aan blijkt te staan, bijvoorbeeld doordat er een geluid wordt gegenereerd, dient de wedstrijdleider de betreffende speler een laatste waarschuwing te geven. Indien nadien nogmaals een mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel van dezelfde speler blijkt aan te staan, wordt die speler gestraft met een reglementair verlies. Gebruik
maken van een mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel is tijdens de wedstrijd niet toegestaan en wordt bestraft met een reglementaire nul, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.