Statuten


NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam 'Schaakvereniging Shah Mata' en is gevestigd te Rotterdam. De vereniging is opgericht op één september 1970 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden, alsmede de belangen van de leden te behartigen.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

LEDEN/JUNIOR-DEELNEMERS

Artikel 3

 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die, bij de aanvang van het in artikel 8 bedoelde verenigingsjaar, de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
 2. Natuurlijke personen die aan de activiteiten van de vereniging willen deelnemen en bij de aanvang van het in artikel 8 bedoelde verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, zijn junior-deelnemers.
 3. Natuurlijke personen, die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de Algemene Ledenvergadering tot erelid worden benoemd.

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij en toelating door het bestuur. Het bestuur bevestigt de toelating, respectievelijk niet-toelating, aan degene die zich heeft aangemeld en doet daarvan mededeling aan de leden. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.
 2. Het bovenstaande is tevens van toepassing voor junior-deelnemers, met dien verstande dat de schriftelijke aanmelding mede ondertekend is door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. overlijden.
  b. opzegging van het lidmaatschap door het lid.

  c. opzegging van het lidmaatschap door de vereniging.
  d. ontzetting door de vereniging.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden bij het bestuur; uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt schriftelijk in de volgende gevallen:
  a. Door het bestuur, indien het lid de verschuldigde contributie niet betaalt. In dit geval geschiedt de opzegging niet eerder dan na verloop van een termijn van vier weken, nadat het lid schriftelijk tot betaling is aangemaand.
  b. Door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur; indien het gedrag van het lid daartoe aanleiding geeft; als het betrokken lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten aan het lidmaatschap gesteld; alsmede in die gevallen waarin in redelijkheid van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  Een opzegging door de vereniging doet het lidmaatschap eindigen per de datum waarop het desbetreffende besluit wordt genomen.
 4. Ontzetting kan geschieden, indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Omtrent ontzetting beslist de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. De beraadslaging omtrent de ontzetting moet een agendapunt uitmaken van de betrokken vergadering.
 5. Het bestuur is bevoegd een lid, wiens ontzetting het voornemens is in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor te stellen, te schorsen. Deze Algemene Ledenvergadering zal dienen plaats te vinden binnen twee maanden na datum van schorsing. Gedurende de schorsing mag het betrokken lid zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten niet uitoefenen. De schorsing door het bestuur eindigt door de beslissing van de Algemene Ledenvergadering omtrent de ontzetting; behoudens eerdere opheffing door het bestuur. Een geschorst lid kan, in afwijking van hetgeen is bepaald onder artikel 5 lid 2, zijn lidmaatschap opzeggen op elk door hem gewenst moment, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken.
 6. De leden 1 tot en met 5 van artikel 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de junior-deelnemers, als bedoeld in artikel 3 lid 2, met dien verstande dat de opzegging door of vanwege de junior-deelnemer geschiedt door zijn wettelijk vertegenwoordiger.

VERGADERINGEN

Artikel 6

 1. Aan het hoofd van de vereniging staat de Algemene Ledenvergadering.
 2. Zij komt bijeen binnen drie maanden na het begin van ieder verenigingsjaar (jaarvergadering) en voorts zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht of tenminste ééntiende gedeelte van de leden als bedoeld in artikel 3 lid 1 het bestuur schriftelijk hierom verzoekt. In het laatste geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde; in welk geval het bestuur verplicht is de meest recente ledenlijst aan de verzoekers ter hand te stellen.
 3. De vergadering wordt bijeengeroepen door toezending van de agenda, tenminste veertien dagen voor de aanvang, aan de leden als bedoeld in artikel 3 lid 1 en ereleden, te richten aan hun aan het bestuur bekend gemaakte adressen.
 4. De vergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders voorschrijven. Blanco stemmen zijn van geen waarde. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van de voorzitter, over personen het lot; behoudens het bepaalde in artikel 10.
 5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.
 7. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, junior-deelnemers en ereleden. Geschorste leden hebben, behoudens artikel 5 lid 5, geen toegang.

STEMMEN

Artikel 7

 1. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn de leden als bedoeld in artikel 3 lid 1, die elk een stem kunnen uitbrengen en de leden als bedoeld in artikel 3 lid 3 voorzover zij daadwerkelijk lid van de vereniging zijn.
 2. Stemmen bij gemachtigde is niet toegestaan.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 8

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, welke commissie de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uitbrengt.
 4. De Algemene Ledenvergadering beslist omtrent het verlenen van decharge aan de penningmeester en stelt de jaarlijkse begroting vast.

BESTUUR

Artikel 9

 1. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur, dat bestaat uit tenminste 3 personen, die meerderjarig dienen te zijn.
 2. Het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen uit de leden; als bedoeld in artikel 3 lid 1.
 3. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris worden in funktie gekozen. Het huishoudelijk reglement regelt eventuele overige bestuursfunkties.
 4. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van twee jaar en zijn terstond herkiesbaar.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  a. het einde van het lidmaatschap van de vereniging.
  b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden.
  een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering.
 6. In tussentijds ontstane vakatures wordt door het bestuur voorzien totdat de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering plaatsvindt.
 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vereniging wordt jegens derden gebonden door tenminste twee gezamenlijk optredende bestuursleden. Daarenboven komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan de gezamenlijk handelende:
  a. voorzitter en secretaris;
  b. voorzitter en penningmeester (bij ontstentenis van de secretaris);
  c. secretaris en penningmeester (bij ontstentenis van de voorzitter);
  c. ontzetting door de vereniging.
 8. Het bestuur is, met toestemming van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.

VERKIEZINGEN

Artikel 10

 1. Kandidaatstelling voor het bestuurslidmaatschap geschiedt door het bestuur of schriftelijk voor de aanvang van de betrokken vergadering door tenminste vijf leden ondersteund.
 2. De kandidaat voor een bestuursfunctie die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigd, is in die bestuursfunctie benoemd. Indien geen der kandidaten de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien door het staken der stemmen niet kan worden vastgesteld tussen welke kandidaten de herstemming moet plaatsvinden, wordt geloot tussen de kandidaten tussen wie de stemmen hebben gestaakt. Staken de stemmen ook na de herstemming, dan beslist het lot.

GELDMIDDELEN

Artikel 11

 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies.
  b. bijdragen van donateurs.
  c. subsidies en bijdragen.
  d. schenkingen, legaten en andere baten.
 2. De leden en junior-deelnemers betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. De contributie kan voor verschillende leeftijdscategorieën op verschillende bedragen worden vastgesteld.
 3. De contributie dient in haar geheel te worden voldaan uiterlijk drie maanden na aanvang van het desbetreffende verenigingsjaar.
 4. Zij die in de loop van een jaar toetreden betalen over dat jaar, op het tijdstip van hun toetreding als contributie, zoveel maanden als het verenigingsjaar nog duurt.
 5. Het bestuur kan, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, uitstel van betaling, vermindering of gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van contributie verlenen.
 6. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

WIJZIGING DER STATUTEN

Artikel 12

 1. Wijziging der statuten geschiedt door de Algemene Ledenvergadering. Een daartoe strekkend besluit behoeft een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig is.
 2. Is niet de helft van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal leden kan worden besloten, met een meerderheid van de twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 3. De beraadslaging omtrent de statutenwijziging moet een agendapunt van de betrokken vergadering zijn.
 4. Bij de uitnodiging voor de betrokken Algemene Ledenvergadering zal uitdrukkelijk worden meegedeeld, dat als agendapunt is opgenomen een wijziging van de statuten.
 5. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 21 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, in het lokaal waar de vereniging zijn gewone bijeenkomsten houdt voor de leden ter inzage leggen, tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

ONTBINDING

Artikel 13

 1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
 2. In geval van ontbinding benoemt de Algemene Ledenvergadering een of meer liquidateurs, die voor de vereffening zorgdragen; met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De Algemene Ledenvergadering die tot de ontbinding besluit geeft aan een positief liquidatiesaldo, zo dat er is, een bestemming, welke zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.

REGLEMENTEN

Artikel 14

 • De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 15

 1. In gevallen waarin de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist de Algemene Ledenvergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur; echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, ter bekrachtiging, voor te leggen.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat van het verhandelde in gemelde Algemene Ledenvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht.
etc.