Reglement Rapid competitie 2021-2022

Artikel 1 Spelregels en Indeling

Lid 1. Het speeltempo is 15 min. +10 sec. per zet p.p.p.p (Per Persoon Per Partij)

Lid 2. Spelers worden ingedeeld in een groep van minimaal 4 personen en spelen 3 Rapid partijen. Als er een indeling plaatsvindt met minder dan 4 personen krijgen spelers van desbetreffende groep allen één (1) gratis punt .

Lid 3. Indeling vindt plaats op de avond zelf om uiterlijk 20:15. Als je wel mee wilt spelen, maar later bent moet je dit zelf melden.

Lid 4. Indeling geschiedt op basis van de stand in de competitie en clubrating.

Lid 5. Men hoeft niet te noteren.

Lid 6. Winstpartijen worden extra beloond (winst is 1,5 punt).

Artikel 2 De competitie en Eindstand

Lid 1. Er wordt in één groep gespeeld.

Lid 2. De eindstand wordt bepaald door het behaalde winstpercentage.

Lid 3. Om in de eindstand opgenomen te worden moet met minimaal 70 procent van de Rapid avonden meegespeeld hebben met deze competitie. Partijen van RSB- of KNSB-wedstrijden die op een speelavond worden gespeeld tellen mee als een gespeelde wedstrijd, met dien verstande dat de uitslag niet in de stand wordt meegenomen. Bardienst telt ook mee als een gespeelde wedstrijd. In een seizoen kan maximaal 6 (zes) maal een alternatief aanwezigheidspunt worden behaald. Wedstrijden voor de Cor van Lentcompetitie die worden ingehaald op een Rapid avond tellen niet mee als een gespeelde wedstrijd voor deze competitie. 

Artikel 3 Kampioenschap

Lid 1. De groep wordt onderverdeeld in 3 (drie) subgroepen. Er wordt gespeeld om een Algemeen kampioenschap.

Lid 2. De nummer één (1) over het hele seizoen is Rapid Kampioen van Shah Mata.

Lid 3. De nummers 1 (één) van de subgroepen 2 (twee) en 3 (drie) zijn kampioen van desbetreffende subgroep.

Lid 4. Er is geen aparte promotie en degradatieregeling voor deze competitie. De subgroepen van de Cor van Lentcompetitie worden gevolgd.

Lid 5. Bij gelijk eindigen wordt de winnaar in overleg met de wedstrijdleider bepaald door een Barrage.

Artikel 5. Indeling nieuwe leden

Lid 1. Nieuwe leden worden ingedeeld in de subgroep waarvan de gemiddelde rating overeenkomt met de rating van het nieuwe lid.

Lid 2. Leden, die een seizoen niet hebben meegespeeld, worden ingedeeld alsof zij nieuw zijn.

Lid 3. Nieuwe leden zonder bekende rating worden ingedeeld in de laagste subgroep.

Artikel 6. Aan-/Afmelden

Lid 1. Voor deze competitie hoeft men zich niet aan of af te melden. Iedereen die op een speelavond aanwezig is speelt mee met de Rapidcompetitie. Ben je verhinderd en daardoor later dan 20:15 aanwezig, geef dit dan aan. 

Lid 2. Als men op een Rapid avond een wedstrijd voor de Cor van Lentcompetitie wenst in te halen moet men dat aangeven bij de Interne Wedstrijdleider. Alleen spelers die een achterstand wat betreft aantal gespeelde wedstrijden hebben opgelopen komen in aanmerking voor een inhaalwedstrijd.

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden.

Lid 1. In de omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist een aanwezig bestuurslid.

Lid 2. Beroep tegen deze beslissing is mogelijk bij het Bestuur. 

 

Article 1 Rules of the Game and Grading

Paragraph 1. The playing tempo is 15 min. +10 sec. per move p.p.p. (Per Person Per Party)

Paragraph 2. Players are assigned to a group of at least 4 persons and play 3 Rapid games. If there is a division with less than 4 persons, players of that group all get one (1) free point .

Paragraph 3. Classification takes place on the evening itself at 20:15 at the latest. If you want to play, but you are late, you must report this yourself.

Paragraph 4. The ranking is based on the position in the competition and the club rating.

Paragraph 5. It is not necessary to take a notation.

Paragraph 6. Winning games will be rewarded extra (winning is 1.5 points).

Article 2 The competition and the final ranking

Paragraph 1. There will be played in one group.

Paragraph 2. The final ranking is determined by the winning percentage.

Paragraph 3. To be included in the final ranking, at least 70 percent of the Rapid evenings must have been played in this competition. Games of RSB or KNSB matches played on a playing night count as a played match, on the understanding that the result is not included in the final ranking. Bar duty also counts as a game played. A maximum of 6 (six) alternate attendance points may be earned in a season. Matches for the Cor van Lent competition that are made up on a Rapid evening will not count as a match played for this competition. 

Article 3 Championship

Paragraph 1. The group is divided into 3 (three) subgroups. There will be played for an Overall Championship.

Paragraph 2. The number one (1) over the whole season is Rapid Champion of Shah Mata.

Paragraph 3. The number 1 (one) of the subgroups 2 (two) and 3 (three) are champion of the respective subgroup.

Paragraph 4. There is no separate promotion and relegation scheme for this competition. The subgroups of the Cor van Lent competition are followed.

Paragraph 5. In case of a tie, the winner will be determined by Barrage, in consultation with the competition leader.

Article 5. Classification of new members

Paragraph 1. New members are classified in the subgroup whose average rating corresponds to the rating of the new member.

Paragraph 2. Members, who have not played in a season, will be classified as if they were new members.

Paragraph 3. New members with no known rating will be classified in the lowest subgroup.

Article 6. Signing in/out

Paragraph 1. For this competition it is not necessary to subscribe or unsubscribe. Everyone who is present on a playing night will play in the Rapid competition. If you are unable to attend and therefore arrive later than 20:15, please indicate this. 

Member 2. If you wish to catch up a game for the Cor van Lent competition on a Rapid evening, you must indicate this to the Internal Competition Leader. Only players who are behind in the number of played matches are eligible for a catch-up match.

Article 7. Unforeseen circumstances.

Paragraph 1. In the circumstances where these rules do not provide, a member of the board present will decide.

Paragraph 2. An appeal against this decision can be made to the Executive Board.